การดำเนินธุรกิจในสภาวะปัจจุบัน มีการแข่งขันเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา สื่อโฆษณา จึงมีความสำคัญ และเป็นอีกช่องทางสู่การเจริญเติบโต ทางธุระกิจ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องเลือกใช้สื่อโฆษณาแต่ละประเภทให้มีความเหมาะสม ตอบโจทย์และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างครอบคลุม ไม่ว่าจะเป็น สื่อโฆษณาประเภทต่างๆ เช่น สื่อโฆษณาติดรถ, สติ๊กเกอร์ติดรถ, สื่อติดรถตู้, สื่อติดรถเมล์, สื่อติดรถสองแถว, สื่อติดรถตุ๊กๆ, สื่อโฆษณารถแห่, ป้ายโฆษณา, ป้ายแบนเนอร์, ป้ายคัทเอ้าท์, ป้ายบิลบอร์ด, Road show, สื่อโฆษณาเคลื่อนที่ รวมถึงสื่อโฆษณาในร่ม เช่น exhibition booth, event, presentation, สื่อโฆษณาเหล่านี้ล้วนแต่กระตุ้นและจูงใจให้เกิดการบริโภค รวมถึงเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร

ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์

Graphic Design

งานออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ ถือเป็นสิ่งสำคัญในยุคปัจจุบัน เนื่องจาก งานออกแบบ สามารถสื่อถึงความหมายและสะท้อนความต้องการ ของผลิตภัณฑ์หรือองค์กรนั้นๆ ให้เข้าถึงและตอบโจทย์แก่ผู้บริโภค ได้อย่างชัดเจน เข้าใจได้ง่ายและเป็นที่สะดุดตาดึงดูดความสนใจแก่ ผู้พบเห็นไม่ว่าจะเป็น งานออกแบบโลโก้, ใบปลิว, แผ่นผับ, โบรชัวร์, ฉลากสินค้า, แคตตาล็อก, เมนูอาหาร, รวมถึงงานออกแบบ สื่อโฆษณาต่างๆ ดังนั้นงานออกแบบ สื่อโฆษณาสิ่งพิมพ์ จึงมี ความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งในการดำเนินธุรกิจในยุคปัจจุบัน

สติ๊กเกอร์ติดรถ

Wrap Car

สื่อโฆษณาสติ๊กเกอร์ติดรถ ถือเป็น สื่อโฆษณา ที่ได้รับ ความนิยมและน่าสนใจ เนื่องจาก สื่อโฆษณาติดรถดังกล่าว สามารถแสดงถึงภาพลักษณ์ของตัวสินค้าและองกรณ์ ได้ตามที่เราต้องการนำเสนอ และด้วยเส้นทางการขับขี่ที่เรา สามารถกำหนดเองได้ สื่อสติ๊กเกอร์ติดรถจึงสามารถเข้าถึง กลุ่มเป้าหมายได้ตามที่เราต้องการ

สื่อโฆษณารถตู้

Van Media

สื่อโฆษณาติดรถตู้ ถือเป็น สื่อโฆษณาเคลื่อนที่ ที่สร้าง ความน่าจดจำให้กับผู้พบเห็นเป็นการย้ำเตือนภาพลักษณ์ สินค้าและบริการเนื่องจาก สื่อติดรถตู้ สามารถทำงาน และเคลื่อนที่ได้ในเวลาเดียวกัน ทั้งยังมีเส้นทางเดินรถ ที่หลากหลายครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็น ใจกลางเมือง ย่านธุรกิจ ตลาด แหล่งชุมชนที่มีผู้คน อาศัยอยู่อย่างหนาแน่น ดังนั้น สื่อโฆษณารถตู้ จึงเป็น การตอบโจทย์ การนำเสนอสินค้าและบริการได้อย่าง มีประสิทธิภาพ

สื่อโฆษณารถรถเมล์

Bus Media

สื่อโฆษณาติดรถเมล์ ถือเป็นสื่อโฆษณาเคลื่อนที่ ที่สร้าง ความน่าจดจำให้กับผู้พบเห็น เป็นการย้ำเตือนภาพลักษณ์ สินค้าและบริการเนื่องจาก สื่อติดรถเมล์ สามารถทำงาน และเคลื่อนที่ได้ในเวลาเดียวกัน ทั้งยังมีเส้นทางเดินรถที่ หลากหลายครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นใจกลางเมือง ย่านธุรกิจ ตลาด แหล่งชุมชนที่มีผู้คนอาศัยอยู่อย่าง หนาแน่น และมีจำนวนผู้ใช้บริการเป็นจำนวนมากในแต่ละวัน ดังนั้น สื่อโฆษณารถเมล์ จึงเป็นการตอบโจทย์ การนำเสนอ สินค้าและบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สื่อโฆษณารถสองแถว

Songtaew Media

สื่อโฆษณาติดรถสองแถว ถือเป็น สื่อโฆษณาเคลื่อนที่ ที่สร้างความน่าจดจำให้กับผู้พบเห็น เป็นการย้ำเตือน ภาพลักษณ์สินค้าและบริการเนื่องจาก สื่อติดรถสองแถว สามารถเคลื่อนที่และทำงานได้ในเวลาเดียวกัน ทั้งยัง มีเส้นทางเดินรถที่ครอบคลุมทั้งย่านธุรกิจ แหล่งชุมชน ทั้งในตัวเมืองและนอกตัวเมือง ต่างอำเภอ รวมถึง ครอบคลุมทั่วทั้งจังหวัด ดังนั้น สื่อโฆษณารถสองแถว จึงเป็นการตอบโจทย์การนำเสนอสินค้า และบริการ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สื่อโฆษณารถตุ๊กตุ๊ก

TukTuk Media

สื่อโฆษณาติดรถตุ๊กตุ๊ก ถือเป็น สื่อโฆษณาเคลื่อนที่ ที่สร้างความน่าจดจำให้กับผู้พบเห็น เป็นการตอกย้ำ ภาพลักษณ์ของเมืองไทยอีกแง่มุมหนึ่งส่งผ่านสายตา ผู้ที่พบเห็นดั้งนั้นสินค้าและบริการสามารถทำงานและ เคลื่อนที่ได้ในเวลาเดียวกัน ทั้งยังมีเส้นทางเดินรถที่ ครอบคลุมในพื้นที่ใจกลางเมือง ย่านธุรกิจ ตลาด แหล่งชุมชนที่มีผู้อาศัยอยู่อย่างหนาแน่น ดังนั้น สื่อโฆษณารถตุ๊กตุ๊ก จึงเป็นการตอบโจทย์การ นำเสนอสินค้าและบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สื่อโฆษณารถแห่

Car Annoucement

สื่อโฆษณารถแห่กระจายเสียง ถือเป็น สื่อโฆษณา เคลื่อนที่ ที่สร้างความน่าจดจำ เพราะเป็นสื่อที่สามารถ อธิบายรายละเอียดของสินค้าผ่านทางเสียงโฆษณา และทั้งยังมีป้ายโฆษณาที่มีสีสันสวยงาม สะดุดตา และเข้าใจในตัวสินค้าได้มากยิ่งขึ้น สามารถกำหนด เส้นทางเดินรถได้เอง เหมาะกับการประชาสัมพันธ์ กิจกรรมต่างๆ ดังนั้นจึงเป็นการตอบโจทย์ การนำเสนอสินค้าและบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สื่อโฆษณาป้าย

Signage Media

สื่อป้ายโฆษณา เป็นสื่อโฆษณาที่กระจาย ชัดเจน โดดเด่น เห็นชัด ป้ายโฆษณามีหลากหลายแบบ ไม่ว่าจะเป็น ป้ายกองโจร, ป้ายคัทเอาท์, ป้ายบิลบอร์ด, ป้ายข้างตึก, ป้ายเหล่านี้ล้วนแล้วแต่สามารถตอบโจทย์การ ประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการได้อย่างโดดเด่นชัดเจน และยังสามารถกระจายได้ทั่วถึง ทั้งประเทศ

ทรูป/โรดโชว์

Troop/Roadshow

สื่อโฆษณาเคลื่อนที่ ถือเป็นสื่อโฆษณาที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ได้โดยตรงและตอบโจทย์ ในการนำเสนอสินค้าและบริการ อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะสามารถใช้สื่อประชาสัมพันธ์ได้ทั้ง ภาพและเสียง อีกทั้งยังสามารถ เพิ่มภาพลักษณ์ที่น่าจดจำ ให้กับผู้บริโภคได้ ดังนั้นสื่อโฆษณาด้าน Event, Troop, Road Show, รถแห่, ถือว่าเป็น สื่อโฆษณากลางแจ้ง ที่ตอบโจทย์ในการนำเสนอสินค้าและบริการอย่างมีประสิทธิภาพ

บูธแสดงสินค้า

Exhibition Booth

การจัดแสดงงานสินค้าในปัจจุบันมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็นการแสดงถึงภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์และ องกรณ์ที่ต้องการนำเสนอต่อผู้พบเห็นให้เกิดความน่าเชื่อถือ และมั่นใจ ดังนั้น การออกแบบบูธ, การจัดทำบูธ, รวมถึงงาน โปรดักชั่น ที่ต้องอาศัยความชำนาญของทีมช่างในการจัดทำ ทั้งเรื่องโครงสร้าง การเดินระบบไฟและตกแต่งภายในบูธ เพื่อให้งานออกมามีความเรียบร้อย จึงมีความสำคัญ เพราะ เป็นการสะท้อนถึงภาพลักษณ์ที่ดี และน่าจดจำสำหรับ ผลิตภัณฑ์และองกรณ์